Тема 3. Менеджмент як система

3.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті

3.2. Особливості соціально-економічних систем

3.3. Організаційні структури управління

3.4. Проектування структур управління

Контрольні запитання і завдання

1. Сформулюйте поняття системи. В чому її сутність?

2. Елемент і параметри системи.

3. За якими ознаками поділяють системи?

4. Сутність і принципи системного підходу?

5. В чому складається сутність системного аналізу та його предмет?

6. Охарактеризуйте особливості соціально-економічних систем.

7. Дайте характеристику макро- і мікросередовища.

8. Що представляють собою середовища прямої і непрямої дії?

9. Дайте визначення внутрішніх факторів та їх взаємозв'язок в організації?

10. Які принципи побудови структуру управління?

11. Які типи структур управління Ви знаєте?

12. В чому складається суть лінійної структури управління?

13. Що представляє собою функціональна структура управління?

14. Охарактеризуйте лінійно-функціональну структуру управління?

15. Особливості програмно-цільової структури управління.

16. В чому полягає зміст матричної структури управління?

17. Дивізіонна структура управління та її характеристика?

18. Вимоги до проектування структур управління.

19. Які задачі вирішує проектування структур управління?

20. Послідовність проектування систем управління.